Nová klasifikácia nebezpečnosti v Európe (nariadenie CLP)


CLP je skratka pre nariadenie EÚ, ktoré usmerňuje systém klasifikácie, označovania a balenia chemických výrobkov v Európskej únii podľa systému Organizácie spojených národov, t.j. Globálneho harmonizovaného systému (GHS).

Do 1. júna 2015 musia byť všetky chemické výrobky predávané v Európe preklasifikované a označené v súlade s novým nariadením. Odvetvie Adhesive Technologies spoločnosti Henkel zaistí včas zhodu všetkých výrobkov predávaných v Európe v súlade s nariadením CLP.


Pripravované zmeny: Žiadny vplyv na:
  • Klasifikácia výrobkov v Karte bezpečnostných údajov (SDS) podľa novej klasifikácie surovín
  • Obsah označenia výrobkov spoločnosti Henkel
  • Vonkajší obal výrobkov spoločnosti Henkel
  • Zloženie výrobkov a chemické zloženie
  • Všetky schválenia a ocenenia


Aké sú pripravované zmeny podľa nariadenia CLP?


Piktogramy

Nariadenie CLP zaviedlo nové piktogramy označujúce nebezpečenstvo. Kosoštvorcové piktogramy naznačujú povahu nebezpečenstva (nebezpečenstiev) spojených s používaním nebezpečného výrobku. 

 
Výstražné upozornenia

Ide o výrazy priradené k triede a kategórii nebezpečnosti, ktoré opisujú povahu nebezpečenstva nebezpečného výrobku a ak je to vhodné, i stupeň  nebezpečenstva.

 

Výstražné slová

Výrazy, ktoré označujú relatívnu úroveň závažnosti nebezpečenstva s cieľom upozorniť čitateľa na možné nebezpečenstvo pri používaní výrobku: ‘Nebezpečenstvo’ pre vážnejšie a ‘Pozor’ pre menej závažné nebezpečenstvo.

 
Bezpečnostné upozornenia

Označujú ako zaobchádzať s výrobkom bezpečne a aké opatrenia je potrebné prijať, ak ste sa náhodou vystavili vplyvu tohto výrobku.

 


Ak potrebujte viac informácií o zavedení nariadenia CLP v spoločnosti Henkel, stiahnite si našu prezentáciu nižšie alebo kontaktujte zástupcu oblasti Predaja alebo Zákazníckeho servisu spoločnosti Henkel. 

Materiály na stiahnutie

Nová klasifikácia chemických produktov

Ak potrebujete podrobnejšie informácie o nariadení CLP, navštívte webovú stránku Európskej chemickej agentúry (ECHA): http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp/